مرور رده

عمومی

فلج خواب چیست

ممکن است نیمه شب از خواب بیدار شوید و ببینید نه می‌توانید حرکت کنید و نه کلمه‌ای حرف بزنید. شاید هم فشاری روی…